การจัดการขยะมูลฝอย ของโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้สนสะแกซำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะแกซำ  ตำบลสะแกซำ  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นสถานบริการสาธารณสุข  ระดับปฐมภูมิ  เป็นหน่วยบริการในเครือข่ายเมืองแปะ 5  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกซำ บนเนื้อที่ ๔  ไร่  เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อปี 25๔๑ และปี  2555  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะแกซำ เปิดทำการมาแล้ว ๒๑ ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลบ้านสะแกซำ หน่วยบริการปฐมภูมิ มีการปรับปรุงอาคารสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เพียงพอปลอดภัยมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิให้สวยงาม อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดเชื้อ เป็นตัวอย่างในการจัดการแยกขยะมูลฝอยแก่ชุมชน
Event info
Start date: October 1, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะแกซำ
Online