กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะในมัสยิด
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดมัสยิดและส้วมสาธาณะในมัสยิดโดยเมีเจ้าหน้าที่สาธาณณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน   40  คน
Event info
Start date: November 18, 2019
End date: November 18, 2019
Organization: รพ.สต.ดอนเกาะกา
Online