กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมโลก ปี 2019 รพ.สต.ตลุกดู่
ทำความสะอาดส้วมจำนวน 5 ห้อง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี เพื่อความสะอาดและเรียบร้อย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online