กิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก รพ.สต.บ้านน้ำโทก
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านน้ำโทกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำภายใน รพ.สต. เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online