กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.บ้านปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใ้้ต้
  1. รพ. สต. บ้านปางได้พัฒนาสถานบริการต่อเติมสร้างห้องน้ำผู้พิการใหม่ให้ได้มาตรฐานและรณรงค์ทำความสะอาดส้วมในรพ.สต.
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online