กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ( World Toilet Day 2019 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก”( World Toilet Day )  ประจำปี 2562 “ส้วมปลอดภัย สุขใจคนไทย” ( Safe Toilets foe All ) เพื่อพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด ( Health ) พอเพียง ( Accessibility )      ปลอดภัย ( Safety) โดยการทำความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง เพื่อสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
Online