กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2019
รพ.สต.บางแก้วใน ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง พร้อมด้วยอสม.ร่วมจัดกิจกรรมล้างส้วม ณ รพ.สต.บางแก้วใน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ”เรียกส้วมให้ถูก…ใช้ส้วมให้เป็น”แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
Event info
Start date: November 18, 2019
End date: November 18, 2019
Organization:
Online