กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 (world Toilet Day 2019)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร  ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมสาธารณะ ในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานโดยเน้น    3 เป้าหมาย คือ สะอาด(Health) เพียงพอ(Accessibility) ปลอดภัย(Safety) : HAS
Event info
Start date: November 20, 2019
End date: November 20, 2019
Organization:
Online