กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมในพื้นที่ รพ.สต. ท้ายน้ำ ให้สะอาด ได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online