กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พ.ย 2562 โดยการทำความสะอาด ห้องน้ำภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online