กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
มีกิจกรรมรณรงค์ในวันล้างส้วมโลก โดยทำการทำความสะอาดห้องน้ำ ทุกห้อง  โดยใช้ น้ำยาชีวภาพ(EM) ใช้ในการทำความสะอาดและ การล้างห้องน้ำ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ผู้นำชุมชน/ อสม. รณรงค์ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ร่วมกันทำความสะอาด ห้องน้ำ/ส้วม ในบ้านของตนเอง
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: -
Online