กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โรงพยาบาลแปลงยาว 20/11/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลแปลงยาวได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โดยร่วมกัน ล้างทำความสะอาดห้องน้ำบริการผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: โรงพยาบาลแปลงยาว
Online