กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียน  จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในหน่วยงานเนื่องในวันส้วมโลก ปี 2562 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียน

Event info
Start date: November 21, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online