กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2019
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล ได้ทำการชี้แจงแก่บุคคลากรในหน่วยงานเรื่องความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้และดูแลความสะอาดของห้องน้ำในหน่วยงาน แลพทำกิจกรรมล้างห้องน้ำ
Event info
Start date: November 1, 2019
End date: November 30, 2019
Organization:
Online