กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
รพ.สต.บ้านน้ำคำ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โดยการทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online