กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 (World Toilet  Day) “ส้วมปลอดภัย สุขใจ ทุกคน” (Safe Toilets for All)
โรงพยาบาลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก   ประจำปี 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องส้วมเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet  Day) เพื่อพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด  (Health)  เพียงพอ   (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้  ส้วมที่ถูกต้อง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ “ส้วมปลอดภัย สุขใจ ทุกคน” (Safe Toilets for All)
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: โรงพยาบาลพนม
Online