กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ปี 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปายได้เข้าดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ประจำปี 2562 “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safety Toilets for all) ณ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง รักความสะอาด ร่วมกันพัฒนาและดูแลส้วมในโรงเรียนให้สะอาด เพียงพอและปลอดภัย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: Pai Hospital Thailand
Online