กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.บ้านไทรทอง
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.บ้านไทรทอง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ร่วมกับอสม.ทำความสะอาดส้วมในสถานที่ราชการในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
Event info
Start date:
End date:
Organization: จังหวัดกาญจนบุรี
Online