“กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ใน รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ.
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์
Online