“กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก”โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) โดยทำความสะอาดห้องน้ำใน รพ.สต. เพื่อให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย  โดยมุ่งเน้นการสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนชาย-หญิง เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และเท่าเทียม
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online