กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก โรงพยาบาลบางปลาม้า
กิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปลาม้าได้ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำตามตึกผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ให้ได้มาตรฐาน HAS ตามที่กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Safe Toilets for All” เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการใช้ส้วมอย่างสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online