กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องยุ้งข้าว
กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ปี 2562 World toilet day 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online