กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ปี 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปายได้เข้าดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ประจำปี 2562 ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safety Toilets for all) ณ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง รักความสะอาด ร่วมกันพัฒนาและดูแลส้วมในโรงเรียนให้สะอาด เพียงพอและปลอดภัย
Event info
Start date: November 22, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: Pai Hospital Thailand
Online