กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี ๒๕๖๒ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” รพ.สต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี ๒๕๖๒  “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” ให้ส้วมได้มาตรฐาน HAS คือ 1.สะอาด H (Health)  2.เพียงพอ A (Accessibility) และ 3.ปลอดภัย S (Safety) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส้วมที่ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เช่น ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วมและล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการใช้ส้วม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากความไม่สะอาดของห้องส้วม
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online