กิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” รพ.สต.ท่าทอง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าทอง จัดกิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี 2562  “ส้วมสุขใจ ปลอดภัยทุกคน” ซึ่งมีกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สะอาด แลอดภัย ได้มาตรฐาน HAS และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างสุขลักษณะนิสัยการดูแลส้วมแก่ผู้มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online