กิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” 2019 (World Toilet Day)
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน สันป๋อ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “Safe Toilet for All” โดยมุ่งเน้นการสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ   แยกเป็นสัดส่วน ชาย – หญิง และการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม เพื่อให้ทุกเพศทุกวัย ใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและเท่าเทียม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Online