กิจกรรมวันรณรงค์วันส้วมโลก รพ.สต.น้ำเชี่ยว

รพ.สตน้ำเชี่ยว จัดกิจกรรมวันล้างส้วมโลก ในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2562 เพื่อสุขอยามัย ของผู้มารับบริการ

Event info
Start date: November 22, 2019
End date: November 22, 2019
Organization:
Online