กิจกรรมวันรณรงค์ห้องน้ำโลก2019
ด้วยทางเจ้าหน้าที่รพ.สต.ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาห้องน้ำส้วมสะอาดปลอดภัย มีแสงสว่าง เพียงพอ ต่อผู้รับบริการ
Event info
Start date:
End date:
Organization: รพ.สต.ดอกคำใต้
Online