กิจกรรมวันล้างส้วมโลก ทำความสะอาดส้วมเนื่องในวันส้วมโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมวันล้างส้วมโลก ทำความสะอาดส้วมเนื่องในวันส้วมโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
Online