กิจกรรมวันล้างส้วมโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่ จัดกิจกรรม  “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ (World Toilet Day 2019) ภายใต้หัวข้อ “Safe Toilets for All” โดยมุ่งเน้นการสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนชาย – หญิง  และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและเท่าเทียม  
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Online