กิจกรรมวันส้วมโลก ปี 2019 โรงพยาบาลท่าตูม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม  เป็นประธานจัดกิจกรรม วันส้วมโลก (World Toilet Day)             ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (safety) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง  กรมอนามัยกำหนดจัดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Safe Toilets for All” โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างส้วมที่ปลอดภัย  มีแสงสว่างเพียงพอ  แยกเป็นสัดส่วนชาย-หญิง และการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม  เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและเท่าเทียม

Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Online