กิจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.โคกเพชร อ.บำเหน็จณงค์ จ.ชัยภูมิ
ส้วมดี ชีวีมีสุข ปลดทุกข์อย่างถูกสุขลักษณะ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านโคกเพชร
Online