กิจกรรมวันส้วมโลก โีรงพยาบาลราชสาส์น
ประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงพยาบาล ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online