กิจกรรมวันส้วมโลก 2562 รพ.สต.พระธาตุขิงแกง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุขิงแกง  ได้ร่วมกิจกรรม “วันส้วมโลก ประจำปี 2562 “ เพื่อเตรียมความพร้อมห้องส้วมในสถานที่ราชการ โดยทำความสะอาดส้วมในสถานบริการ  ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีโรค และเพียงพอต่อผู้มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 21, 2019
Organization:
Online