กิจกรรมวันส้วมโลก 2562 โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล
โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562  เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ Health                     : สะอาด Accessibility           : พอเพียง Safety                     : ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้น การสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วน หญิง-ชาย และการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม >>เพื่อให้ทุกเพศทุกวัย ใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และเท่าเทียม<<    ภายใต้หัวข้อ  “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน  (Safe Toilets for All)
Event info
Start date:
End date:
Organization: Kuankalong Hospital, Satun province
Online