กิจกรรมวันส้วมโลก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุขิงแกง  ได้ร่วมกิจกรรม “วันส้วมโลก ประจำปี 2562 “ เพื่อเตรียมความพร้อมห้องส้วมในสถานที่ราชการ โดยทำความสะอาดส้วมในสถานบริการ  ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีโรค และเพียงพอต่อผู้มารับบริการ
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: รพ.สต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
Online