กิจกรรมวันส้วมโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาหมู่ 14 จัดกิจกรรมวันส้วมโลก มีกิจกรรมการล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และให้สุขศึกษาเรื่องวิธีการล้างมือให้สะอาด
Event info
Start date: November 19, 2019
End date:
Organization:
Online