กิจกรรม รณรงค์วันส้วมโลก รพ.สอง จ.แพร่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ.สอง จ.แพร่ ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์วันส้วมโลก 2019 ดังนี้ 1.มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ และ ผู้มารับบริการ ร่วมมือ ร่วมใจกัน ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในโรงพยาบาลสอง 2.เจ้าหน้าที่ และ ผู้มารับบริการ ร่วมใจกันล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ภายในโรงพยาบาลสอง
Event info
Start date: November 14, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online