กิจกรรม วันล้างส้วมโลก ประจำปี 2562
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วกิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 โดยล้างห้องนำ้ ห้องส้วมในแต่ละหน่วยงาน และจุดปบริการประชาชน เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: banpho hospital
Online