กิจจกรรมวันส้วมโลก รพ.สต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
รพ.สต.บ้านวัง อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา ทำกิจจกรมวันส้วมโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้
  1. ทำความสะอาดส้วมภายใน รพ.สต.บ้านวัง
  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบให้เป็นไปตามมาตรฐานส้วม HAS
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 21, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง
Online