ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมในพื้นที่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสนงาน ใจยาเก๋ สาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง ดำเนินกิจกรรมในวันส้วมโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมล้างทำความสะอาดส้วม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สะอาดและพร้อมให้บริการประชาชน 2.ส่งเสริม ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online