พัฒนาส้วมให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ในวันรณรงค์วันส้วมโลก
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
Online