รณรงค์กิจกรรมวันส้วมโลก2019
ด้วยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดห้องส้วมผู้รับบริการ ตามหลักการของHAS สะอาด ปลอดภัย และแสงสว่างเพียงพอ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หัวข้อ safe toilets for all โดยส้วมภายในหน่วยงานแยกเป็นสัดส่วน มีห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง และห้องส้วมห้องน้ำผู้พิการ
Event info
Start date: November 30, 1999
End date:
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์
Online