รณรงค์วันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “Safe toilet for all” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “Safe toilet for all” โดยมุ่งเน้นการสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วน ชาย-หญิง และการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยใช้ส้วมอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและเท่าเทียม
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online