รณรงค์วันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “Safe toilet for all” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทีมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วงเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day; WTD) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของสุขาภิบาล อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสตรี
Event info
Start date:
End date:
Organization:
Online