รณรงค์วันส้วมโลก 2562 รพ.สต.ในวงใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ( World Toilet Day) ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้รูปแบบ “ ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” Safe Toilets for All โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานบริการให้มีความสะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลา เพียงพอต่อความต้องการ และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะ ( HAS )  
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 19, 2019
Organization:
Online