รณรงค์ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ใน รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์  “ส้วม 3 ดี มีทุกที่ เพื่อทุกคน” คือ 1) สะอาดดี (Health) หมายถึง ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมด ต้องมีความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพพร้อมใช้งาน และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 2) เพียงพอดี (Accessibility) หมายถึง ห้องส้วมต้องมีจำนวนที่เพียงพอสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ รวมถึงจัดให้มีส้วม ที่เหมาะสมตามหลักอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น และ 3) ปลอดภัยดี (Safety) หมายถึง ส่งเสริมการสร้างส้วมที่ปลอดภัย ไม่ตั้งอยู่ในจุดที่ลับตาคน มีแสงสว่างเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนชายหญิง และการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส้วม
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 30, 2019
Organization: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์
Online