รพ.สต.บางปูร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
รพ.สต.บางปูร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก มีการทำความสะอาดห้องส่วมจำนวน 2ห้อง เป็นห้องส้วมให้บริการผู้ป่วย
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: รพ.สต.บางปู
Online