รพ.สต.บางปูใหม่จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)
ช่วงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ ได้จัดกิจกรรม “’วันส้วมโลก”(World Toilet Day)เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety)และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธี และทุกเพศ ทุกวัย ใช้ส้วมได้อย่างเท่าเทียม   
Event info
Start date: November 19, 2019
End date: November 22, 2019
Organization: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่
Online