รพ.สต.บ้านนาหลวง อ.เต่างอย จ.สกลนคร จัดกิจกรรมวันส้วมโลก 2562
รพ.สต.บ้านนาหลวง อ.เต่างอย จ.สกลนคร จัดกิจกรรมวันส้วมโลก 2562 เพื่อรณรงค์เเละสร้างกระเเส วันส้วมโลก ให้มีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอเเละปลอดภัย ตามมาตรฐาน HAS
Event info
Start date: November 25, 2019
End date: November 25, 2019
Organization: รพ.สต.บ้านนาหลวง
Online